راهنمای نویسندگان

نویسندگان محترم، لطفا قبل از اقدام برای ارسال مقاله به این نشریه نکات ذکر شده در زیر را به دقت مطالعه و رعایت نمایند: 

الف روش ارسال مقاله: 

لطفا دقت شود که تنها روش ارسال مقاله برای طی مراحل داوری و انتشار در نشریه توسعه پایدار و ساختمان هوشمند، سامانه بررسی مقالات نشریه به آدرس الکترونیکی https://journal.buqaen.ac.ir/sdsb می باشد 

 

ب) فایل های لازم : در زمان ارسال مقاله از نویسندگان درخواست می شود که فایل های آماده شده برای مقاله را بارگذاری نمایند. این فایلها و دستورالعمل نحوه آماده سازی آنها به شرح ریر است: 

- فایل صفحه عنوان که  شامل عنوان مقاله ، نام و وابستگی سازمانی نویسندگان، مشخصات و آدرس نویسنده مسئول می باشد و باید مطابق قالب مورد قبول نشریه آماده شود. 

-  فایل اصل مقاله (بدون نام نویسندگان) این فایل باید در قالب مورد قبول نشریه آماده گردد. توصیه می شود نویسندگان محترم نمونه فایل قالب تهیه شده برای اصل مقاله را دانلود و متن مقاله خود را به صورت بخش به بخش در آن کپی و مطابق فرمت قالب تنظیم نمایند. 

فایل اصل مقاله باید شامل بخشهای چکیده، کلمات کلیدی، مقدمه، مواد و روشهای تحقیق، نتایج و بحث، نتیجه گیری، فهرست منابع وچکیده انگلیسی باشد و مطابق قالب مورد قبول نشریه آماده شود.  

دستورالعمل نگارش فایل اصل مقاله: 

فایل اصل مقاله باید در نرم افزار Word نسخه 2010 یا بالاتر به صورت تک ستون تهیه شود، حاشیه های صفحه از هر طرف 3 سانتی متر انتخاب شده و نوع و اندازه قلم ها بر اساس جدول 1 تنظیم گردد. 

جدول 1: نکات نگارشی لازم برای تهیه بخشهای مختلف مقاله 

نام بخش مقاله 

قلم 

فاصله خطوط 

سایر ملاحضات 

عنوان مقاله 

Bnazanin اندازه 14 و برجسته (bold) 

- 

حداکثر 15 کلمه و بدون کلمات مخفف و کلمات لاتین باشد 

چکیده فارسی 

Bnazanin اندازه 10 

single 

چکیده فارسی باید حداکثر شامل 250 کلمه و به طور خلاصه، منعکس کننده تعریف مساله، روش و یافتههای برجسته تحقیق باشد 

عنوان بخشهای اصلی 

Bnazanin اندازه 12 و برجسته (bold) 

ازخط قبل و بعد 12pt. فاصله داشته باشد 

عنوانهای اصلی نباید شماره داشته باشند. 

متن مقاله 

Bnazanin اندازه 12 

single 

 

شماره و عنوان شکلها و جداول 

Bnazanin اندازه 12 و برجسته (bold) 

single 

تمام شکل ها و جدول ها باید دارای عنوان باشند 

و قبل از رسیدن به آنها در متن مقاله ارجاع شده باشد. 

عنوان شکل نباید بخشی از آن باشد. 

روابط 

Time new Roman اندازه 12 

ازخط قبل و بعد 12pt. فاصله داشته باشد 

روابط باید به ترتیب آمدن داخل متن مقاله، دارای شماره باشند. شماره رابطه داخل پرانتز و در مقابل آن آورده شود. 

روابط باید قابل ویرایش باشند (به صورت عکس وارد متن نشده باشند) و تمام پارامترهای بکار رفته در آنها با ذکر واحد مناسب معرفی شده باشند. 

کلمات انگلیسی داخل متن 

Time new Roman اندازه 10 

 

 

فهرست منابع 

Bnazanin اندازه 12 و Time NewRoman با اندازه 10 

 

فهرست منابع می بایست مطابق فرمت قابل قبول نشریه در فایل قالب، نوشته شوند. 

*. تنهاسیستم اندازه گذاری قابل قبول برای نشریه، سیستم بین المللی یکاها (SI) می باشد. 

 

 فایل نامه به سردبیردر این فایل نویسنده/نویسندگان ضمن اعلام اینکه این مقاله تاکنون برای انتشار به هیچ نشریه دیگری ارسال نشده و تا زمان تعیین تکلیف شدن در این نشریه برای هیچ نشریه دیگری ارسال نخواهد شد، می توانند برجستگیهای تحقیق را که فکر می کنند دانستن آن توسط هیئت تحریریه می تواند موجب تسهیل فرایند تصمیم گیری در خصوص مقاله شود را خیلی خلاصه ذکر نمایند. 

  • لازم به ذکر است که فایل نامه به سردبیر برای داوران ارسال نخواهد شد. 

نویسندگان محترم دقت نمایند که 

1- نشریه در پذیرش و عدم پذیرش مقالات در هر مرحله‌ای، با رعایت قوانین اخلاق در نشر، مجاز است. 

2- نشریه توسعه پایدار و ساختمان هوشمنداز سامانههمانندجومتعلق بهپژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(یرانداک) و از سامانهiThenticate  استفاده می کند. 

  

دانلود فایل قالب صفحه عنوان

قالب نمونه