اعضای هیئت تحریریه

ایمیل

موسسه/دانشگاه

مرتبه علمی

تخصص

نام و نام خانوادگی

ردیف

ghobadib@modares.ac.ir

دانشگاه تربیت مدرس

استاد

انرژی تجدید پذیر

دکتر برات قبادیان

(سردبیر)

1

Ameri_mm@uk.ac.ir

دانشگاه شهید باهنر کرمان

استاد

انرژی تجدید پذیر

دکتر مهران عامری مهاباد

2

mbahmani@uk.ac.ir

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشیار

اقتصاد انرژی

دکتر مجتبی بهمنی

3

hmortezapour@buqaen.ac.ir

دانشگاه بزرگمهر قائنات

دانشیار

انرژی تجدید پذیر

دکتر حمید مرتضی پور

4

h-sadoghi@um.ac.ir

دانشگاه فردوسی مشهد

استاد

هوش مصنوعی

دکتر هادی صدوقی یزدی

5

hpourreza@um.ac.ir

دانشگاه فردوسی مشهد

استاد

بینایی ماشین

دکتر حمیدرضا پوررضا

6

 

fardi@khu.ac.ir

دانشگاه خوارزمی

استاد

محیط زیست

دکتر غلامرضا اسداله فردی

7

مدیر مسئول نشریه: دکتر سید محمد جوادی مقدم شماره تماس: 05631006270 

کارشناس نشریه: احسان محمدحسین نژاد شماره تماس: 05631006271