اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم‌انداز مجله توسعه پایدار و ساختمان هوشمند (SDSB Aims and Scope)

هدف اصلی از انتشار مجله توسعه پایدار و ساختمان هوشمند، نشر آخرین دستاوردهای پژوهشگران می‌باشد. سایر اهداف این مجله عبارتند از:

  • ارتقای سطح علمی و فنی متخصصان جامعه؛
  • گسترش مرزهای دانش و فناوری؛
  • برقراری ارتباط بین مراکز علمی، پژوهشی و صنعتی منطقه‌ای؛
  • انتشار و انتقال یافته‌های علمی و فنی مراکز آموزشی و پژوهشی به‌ویژه یافته‌های اساتید، دانشجویان دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری و نیز دستاوردهای متخصصان صنایع گوناگون در زمینه موضوعات مجله؛
  • کمک مؤثر در حل مسائل پیچیده علمی و فنی صنایع و مراکز پژوهشی مرتبط در سطح منطقه‌ای و کشوری.

زمینه‌های تخصصی مجله توسعه توسعه پایدار و ساختمان هوشمند شامل موضوعات زیر است، هرچند که فقط به آن‌ها محدود نمی‌شود:

  • مدیریت منابع آب و انرژی پایدار 
  • انرژی پایدار 
  • پسماند و توسعه پایدار 
  • آلودگی زیست محیطی و توسعه پایدار 
  • سامانه های کنترل هوشمند در ساختمان